Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

na terenie Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach§ 1

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej oraz terenu przyległego do Szkoły (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.

 2. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach

§ 2

Celem instalacji monitoringu jest:

 1. zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz osób przebywających na monitorowanym terenie oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

 2. ochrona mienia Szkoły,

 3. zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

§ 3

  1. System monitoringu wizyjnego obejmuje budynek Szkoły Podstawowej położony w Żółtańcach-Kolonii oraz teren wokół budynku.

  2. System monitoringu wizyjnego składa się w szczególności z kamer, rejestratorów, okablowania i oprogramowania monitoringu, a ponadto stanowiska umożliwiającego podgląd obrazu z kamer i rejestratory.

  3. Szkoła posiada monitoring wewnętrzny (wewnątrz budynku – 4 kamery) oraz zewnętrzny (obejmujący obszar wokół budynku – 12 kamer). Kamery monitoringu znajdują się przy wejściach głównych do budynku od frontu- 2 kamery, przy wejściach bocznych do budynku-4 kamery, przy parkingu bocznym – 1 kamera, przy placu zabaw – 3 kamery, przy boisku szkolnym – 2 kamery, kamera na holu szkolnym – 1 kamera, na korytarzu szkolnym – 3 kamery.

  4. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, pomieszczeń, w których udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna, pomieszczeń sanitarnych i socjalnych, stołówki, szatni, sekretariatu, gabinetu służbowego.

  5. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywanej pracy przez pracowników Szkoły.

  6. Monitoring podlega nadzorowi przez Dyrektora Szkoły oraz pracownika upoważnionego, który ma dostęp do bezpośredniego podglądu obrazów z kamer i rejestratorów, urządzenia rejestrującego i zapisów z kamer.


§ 4

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych podlega tylko obraz z kamer monitoringu wizyjnego.

 3. Dane pochodzące z nagrań umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane i przechowywane uważane są za dane osobowe, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.

 4. Nagrania z monitoringu przechowywane są w Szkole Podstawowej im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach przez 30 dni. Następnie nagrania są trwale usuwane.

 5. Wejście do pomieszczenia, gdzie przechowywane są nagrania z monitoringu jest możliwe w obecności Dyrektora Szkoły, a także po wyrażeniu pisemnej zgody przez niego lub w obecności upoważnionego pracownika.

§ 5

Obowiązek informacyjny wobec osób, których wizerunek został utrwalony za pośrednictwem monitoringu wizyjnego, spełniony jest poprzez rozmieszczenie tablic informacyjnych o zainstalowanym monitoringu oraz klauzulę informacyjną, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, dostępną na stronie internetowej Szkoły Podstawowej.

§ 6

 1. Dane zapisane na nośniku nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 2. Udostępnienie nagrań jest możliwe organom lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Szkoły lub osobę upoważnioną.

 3. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby postępowania w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, może się zwrócić do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem o sporządzenie kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

 4. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniona uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie 1 miesiąca od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.

 5. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za potwierdzeniem odbioru.

 6. Udostępnienie nagrań z monitoringu jest ewidencjonowane w „Rejestrze udostępnionych nagrań z monitoringu Szkoły Podstawowej”, prowadzonym przez Dyrektora Szkoły lub pracownika upoważnionego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 7

Wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości w działaniu systemu monitoringu każdy z pracowników Szkoły Podstawowej ma obowiązek zgłosić niezwłocznie Dyrektorowi Szkoły lub upoważnionemu pracownikowi.

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1do Regulaminu funkcjonowania,

obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego


KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.U. UE L 2016.119.1 (w dalszej części zwane RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/i - rodzica/ucznia danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej, w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach.

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@gminachelm.pl, nr tel.: 82 575 02 49

 3. Pana/i - rodzica/ucznia dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające wyłącznie obraz, przetwarzane są w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Pana/i - rodzica/ucznia jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora/przepis prawa. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia jw., art. 108 a ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz Kodeksu pracy – ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. (t, j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.).

 5. Pana/i – rodzica/ucznia dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne (w przypadku, gdy wystąpią z takim żądaniem).

 6. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni od dnia nagrania, po tym czasie dane osobowe w postaci nagrania wizerunku będą trwale usunięte.

 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
Podpis Administratora

Załącznik nr 2 do Regulaminu funkcjonowania,

obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego


Rejestr udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły PodstawowejLp

Dane

wnioskodawcy

Nr sprawy

Data złożenia wniosku

Przedmiot wniosku

Osoba załatwiająca wniosek

Sposób załatwienia wniosku

Potwierdzenie odbioru

nośnika

Podpis osoby składającej wniosek

Podpis osoby udostępniającej nagranie