Załącznik nr 1 b do Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych,

Instrukcji zarządzania systemem informatycznymKlauzula informacyjna dla pracowników (nauczycieli)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach z siedzibą w 22-100 Żółtańce-Kolonia, ul. Metalowa 89, tel: 82 563 67 02, mail: szkola.zoltance_xl@wp.pl


  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel.: 82 575 02 49 lub adresem e-mail: iod@gminachelm.pl.

  2. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w, w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie - Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481), w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce oraz Kodeksu Pracy - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) w celu związanym z zatrudnieniem i przyznawaniem świadczeń socjalnych z ZFŚS.

  3. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych: ZUS, firma ubezpieczeniowa, organ prowadzący i nadzorujący, SIO, PIP UKS.

  4. Dane osobowe Pana/i będą przechowywane przez okresy wyznaczone w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.

  5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

  6. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

  8. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Podpis Administratora