Załącznik nr 1 c do Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych,

Instrukcji zarządzania systemem informatycznymKlauzula informacyjna (rodzic/uczeń)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

  1. Administratorem Pana/i - rodzica /ucznia danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach z siedzibą w 22-100 Żółtańce-Kolonia, ul. Metalowa 89, tel: 82 563 67 02, mail: szkola.zoltance_xl@wp.pl


  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 82 575 02 49 lub adresem e-mail: iod@gminachelm.pl

  2. Dane osobowe Pana/i - rodzica /ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w, w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie - Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481), w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

  3. Odbiorcami Pana/i - rodzica/ucznia danych osobowych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora .

  4. Pana/i - rodzica/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy wyznaczone w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.

  5. Posiada Pan/i - rodzic/uczeń prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  6. Posiada Pan/i - rodzic/uczeń prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

  8. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Podpis Administratora